kampeerboerderijolthof@gmail.com| Tel: 06-38332425

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Groepsaccommodaties

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie of het conferentieoord aan de contractant ter beschikking stelt;
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
e. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatieverblijf;
h. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord, de voorzieningen omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te worden gelezen.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst in de bijbehorende informatie naleven.
5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
6. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
2. – bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de – ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
– bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
3. Bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding, na aftrek van administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd te worden, indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

1. vastgesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Kampeerboerderij Wagenvoort